Archív kategorií: Nezaradené

Príjmeme brigádnikov

Obec Prenčov príjme na letné mesiace júl a august brigádnikov na sezónnu prácu ako napr. kosenie. Podmienkou pre nástup je vek minimálne 16 rokov. Hodinová mzda 4 € + odmena.
Termín na prihlásenie záujemcov je pondelok, 27. jún 2022 do 14.00 hod. na Obecnom úrade.

VOĽBY 2022

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie ohľadom volieb, ktoré sa uskutočnia v roku 2022.
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v jeden deň, a to v sobotu, 29. októbra 2022 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy 2022 – zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Mgr. Dominika Ečeková

Kontakt:

  • Sídlo: Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300
  • Telefón: 045 / 672 62 44
  • Mobil: 0911 482 204
  • Email: ecekova.ocu@prencov.sk

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie na Obecnom úrade v Prenčove v úradných hodinách t.j. od 7:00 do 11:30 a od 12:00 do 15:00 hod. a v utorok 30.8.2022 do 24:00 hod.

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy v Prenčove sa uskutoční v termíne od 10. mája 2021 do 20. mája 2021.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od 3 do 6 rokov veku.

Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, kde sa uvedie okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní.

PODMIENKY PRIJATIA:
Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
a) ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
b) ktoré bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania
c) žijúce v mieste príslušného obvodu
d) ktoré dovŕšilo 3 roky veku 30. 08. 2021


PRIJÍMACÍ POSTUP:
– tlačivo Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole
– vyplnenú žiadosť je potrebné doručiť poštou alebo osobne do MŠ najneskôr do 20. 05. 2021

MOBILNÉ OČKOVANIE – doplňujúce informácie

Občania zaočkovaný prvou dávkou vakcíny proti COVID-19 mobilnou očkovacou jednotkou v obci Prenčov, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 03. mája 2021 sa nemusia na druhú dávku vakcíny nikde registrovať.
Očkovanie druhou dávkou vakcíny sa uskutoční opäť mobilnou očkovacou jednotkou v obci Prenčov, avšak posunula sa čakacia doba od aplikácie prvej dávky vakcíny z pôvodných 4 týždňov na 6 až 8 týždňov. Termín očkovania stanoví BBSK a bude nám oznámený. O presnom termíne a ďalších informáciách budú občanov informovať pracovníčky komunitného centra.