Archív kategorií: Nezaradené

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

ZMENY  POPLATKOV  ZA  ULOŽENIE  ODPADOV V ROKU 2019

     Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon“) a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej „Nariadenie“)

     Pre obec prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia rozpočet na strane príjmov aj výdavkov.  Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov viac ako 30 %. Zmena spočíva vo výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a systéme výpočtu poplatku za uloženie ZKO na skládku odpadov.

     Preto apelujeme na vás občanov, aby ste čo v najväčšom množstve triedili odpady vzniknuté vo vašich domácnostiach.

V obci máme prístupné štyri stojiská s označenými kontajnermi na sklo, papier, tetrapaky, jedlé oleje a plasty.  Pokiaľ sa nám spoločnými silami v roku 2019 podarí vyseparovať viac ako 40 % odpadov, z celého množstva odpadu vzniknutého na území obce, budeme ako obec zaradený do nižšej kategórie platenia za odpad vyvezený na skládku odpadov. Pokiaľ sa nám to nepodarí, bude musieť obec pristúpiť k výraznému zdvihnutiu poplatkov za komunálne odpady na osobu a rok, aby sa pokryli náklady obce na zvoz a uloženie odpadu na skládky.

     V roku 2018 sa vyprodukovalo v obci Prenčov 163 ton odpadov, z toho bolo 56,431 ton vyseparovaných zložiek, čo je 34,62 %. (výpočet nájdete nižššie v texte)

     Výpočet poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu od 1.marca 2019 do 31. decembra 2019 na skládku odpadov sa vypočíta podľa tabuľky:

Položka

Úroveň vytriedenia KO v %

Sadzba v eurách za tonu

1

 do   10 %

17 € za tonu

2

10 – 20 %

12 € za tonu

3

20 – 30 %

10 € za tonu

4

30 – 40 %

  8 € za tonu

5

40 – 60 %

  7 € za tonu

 

       Z dôvodu, že Technické služby Banská Štiavnica od 1. januára 2019 výrazne zvýšili poplatky za zvoz, manipuláciu a skládkovanie odpadov, musí obec nájsť rezervy, aby finančne zvládla  vzniknutú situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Preto sa ešte raz obraciame na Vás občanov o súčinnosť pri riešení tejto problematiky. Separujme a trieďme odpady, aby sme znížili náklady obce a tým zabránili rapídnemu zvyšovaniu poplatku za KO na osobu a rok.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
podľa Prílohy č. 2 zákona 329/2018 Z. z.
v obci Prenčov

 

m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka 3 + m zložka n
ÚVKO = —————————————————————————————————– x  100 ( % )
mKO

 2850 + 8680 + 570 + 2420 + 870 + 8030 + 511 + 32500
ÚVKO    = ————————————————————— x  100  ( % )
163 001 kg

56 431 kg
34,62 %  =  ———————————— x 100 ( % )
163 001 kg

 

m zložka 1 papier a lepenka      2 850 kg
m zložka 2 sklo      8 680 kg
m zložka 3 kompozitné obaly         570 kg
m zložka 4 elektroodpad      2 420 kg
m zložka 5 drevo iné ako 201137         870 kg
m zložka 6 plasty      8 030 kg
m zložka 7 kovy         511 kg
m zložka 8 biologicky rozložiteľný odpad   32 500 kg

Spolu vytriedených odpadov
56 431 kg

ZKO zmesový komunálny odpad 106 570 kg

Spolu všetkých odpadov
163 001 kg

vypracovala Anna Kriegerová

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

II. kolo prezidentských volieb sa konalo v sobotu 30. marca 2019.
Z 534 voličov zapísaných v zozname voličov sa volieb zúčastnilo 217, čo je 40,64%.
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 216.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.

Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.

96

2.

Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.

120

 

I. kolo prezidentských volieb sa konalo v sobotu 16. marca 2019.
Z 535 voličov zapísaných v zozname voličov sa volieb zúčastnilo 262, čo je 48,97%.
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 260.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

1.

Béla BUGÁR, Ing.

1

2.

Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.

75

3.

Martin DAŇO

0

4.

Štefan HARABIN, JUDr.

34

5.

Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.

7

6.

Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.

53

7.

Milan KRAJNIAK, Bc.

8

8.

József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.

0

9.

František MIKLOŠKO, RNDr.

14

10.

Robert MISTRÍK, Dr. Ing.

0

11.

Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.

64

12.

Róbert ŠVEC, Mgr.

2

13.

Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.

0

14.

Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.

0

15.

Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.

2

 

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
16. 
marca 2019

 

 

 1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

 

     Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je   zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿ korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿ meno a priezvisko,

Ÿ rodné číslo,

Ÿ štátnu príslušnosť,

Ÿ adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

 

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia
volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Obec Prenčov

 

Na prípravu a vykonanie volieb prezidenta Slovenskej republiky je z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia potrebné plniť nasledovné úlohy:

Úloha                                                                                                                                     Termín

Obec – starosta obce

1. Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb do 25. 01. 2019
 
2. Aktualizovať stály zoznam voličov priebežne
3. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania do troch dní
od podania námietky
4. Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti a zoznam predložiť príslušnému okresnému úradu do 30. 01. 2019
5. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie do 30. 01. 2019
6. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie do 30. 01. 2019
7. Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie do 12. 02. 2019
8. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do 12. 02. 2019
9. Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb do 19. 02. 2019

 

10. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie o ochrane osobných údajov do 21. 02. 2019
11. Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky do 25. 02. 2019
 
12. Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky do 25. 02. 2019
 
13. Zaslať registračný formulár Štatistickému úradu Slovenskej republiky na využitie elektronického spracovania výsledkov volieb do 28. 02. 2019
 
14. Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur na každú okrskovú volebnú komisiu do 28. 02. 2019
15. Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu

do 28. 02. 2019

do 14. 03. 2019

pre druhé kolo volieb

16. Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie do 12. 03. 2019
17. Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu

do 15. 03. 2019

do 29. 03. 2019

pre druhé kolo volieb

18. Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti

do 15. 03. 2019

do 29. 03. 2019

pre druhé kolo volieb

19. Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii

najneskôr 16. 03. 2019

najneskôr 30. 03. 2019

pre druhé kolo volieb

20. Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov najneskôr hodinu
pred začatím hlasovania
21. Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii bezodkladne
po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie
22. Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie bezprostredne
po ukončení činnosti
okrskovej volebnej komisie

***

Obec Prenčov

969 73 Prenčov č. 300

 

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v Prenčove okrsok č. 1 pre voľby prezidenta SR v roku 2019

prencov@prencov.sk

                                                                       

Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie volieb

 

Obec Prenčov

969 73 Prenčov č. 300

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR v roku 2019

prencov@prencov.sk

                                                                          

Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie volieb

 ***

O B E C    P R E N Č O V

Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300

 

Menovanie zapisovateľa Okrskovej  volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

     Mgr. Alena Ciglanová,  starostka Obce Prenčov v zmysle § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkony volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov

 

menujem

 

Mgr. Dominiku Ečekovú bytom Prenčov č. 227

 

za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie v Prenčove pre voľby prezidenta SR v roku 2019

 

V Prenčove, 24. 01. 2019                              Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

 

***

OBEC PRENČOV

969 73 Prenčov č. 300

 

 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

v obci Prenčov pre voľby prezidenta SR v roku 2019

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia I. kolo 16.3.2019 a II. kolo 30.3.2019 volebné okrsky a určujem volebné miestnosti v obci Prenčov:

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v zasadačke Komunitného centra v Prenčove

pre voličov oprávnených voliť vo voľbách prezidenta SR v roku 2019

 

V Prenčove 24. 01. 2019                                           Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce Prenčov

 

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A UZATVORENÍ OBECNÉHO ÚRADU V TOMTO ČASE

  Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniech distribučnej sústavy bude v dňoch 13., 14., 15., 16., 20. a 22. 11. 2017 v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie v hornej časti obce – rodinné domy súp. čísla od 1 až po 57 a súp. čísla od 165 po 300.

          Z tohto dôvodu oznamujeme občanom, že obecný úrad v Prenčove bude v tieto dni pre verejnosť zatvorený.

          V prípade potreby sa kontaktujte telefonicky priamo s pracovníčkou, ktorú potrebujete na telefónnom čísle:

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce      0903 482 205

Bc. Dominika Ečeková, odb. referentka   0911 482 204 (vodovod, čov, byty, stav. úrad, podateľňa)

Anna Kriegerová, odb. referentka            0911 956 491 (dane a poplatky, cintorín. poplatky, SHR)

Lýdia Leleková, odb. referentka               0911 482 205 (matrika, mzdy, personalistika)

Ďakujeme za pochopenie

Ponúkame do prenájmu…

Ponúkame do prenájmu priestory vhodné na podnikateľské účely.

Bývalá predajňa potraviny mix. popisné číslo 39 (pri križovatke na Beluj)

 Cez vchod sa vojde do vstupnej miestnosti o výmere 13,75 m2.

Naľavo sa nachádza veľká miestnosť s mraziacou vitrínou a pieckou o výmere 23,05 m2.

              

Napravo sa nachádza miestnosť s umývacím drezom o výmere 10,5 m2

a z nej sa vchádza do miestnosti s WC a sprchovým kútom

s vlastným elektrickým bojlerom o výmere 7 m2.

           

Vo všetkých miestnostiach sa dá prikurovať elektrickými konvektormi.

Cena prenájmu je 166 € za mesiac bez energií..

Bližšie informácie na Obecnom úrade u p. Kriegerovej na telefónnom čísle: 0911 956 491

Separácia bio odpadu z domácností

     V stredu, 21. septembra 2016 sa v obci Prenčov uskutoční prednáška – informačné stretnutie ohľadom efektívnej separácie bioodpadu z domácností – kompostovania. Prednáška sa začne o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu.

     Podmienkou pre získanie kompostéra je účasť na prednáške!

     Bol schválený nový zákon o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015), ktorý stanovil pre občanov povinnosť triediť komunálny odpad. Takýmto odpadom sa rozumie aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa delí na  zelený bioodpad zo záhrad a dvorov a kuchynský bioodpad.

     Tento odpad sa dá zhodnocovať domácim kompostovaním alebo sa musí odvážať do Banskej Štiavnice na zberný dvor – čo by bolo pre Obec a následne aj občanov veľmi nákladné. Z tohto dôvodu obec zabezpečila pre domácnosti  kompostéry na domáce kompostovanie.

     Podmienkou pre získanie domáceho kompostéra je  účasť na prednáške, kde bude s občanom uzatvorená zmluva o výpožičke kompostéra a bude Vám odovzdaný  montážny návod kompostéra i návod ako kompostovať. 

     Kompostér bude dodaný aj pre bytovky na Štráte, kde každá rodina dostane špeciálny kompostovací kôš na bioodpad, z ktorého sa tento bude vysýpať do obecného kompostéra.  Preto prosím aj občanov z obecných bytoviek, aby sa tejto prednášky zúčastnili. Aj s nimi bude uzatvorená zmluva o výpožičke kompostovacieho koša.

Separácia odpadov v obci Prenčov

na stránke sa pracuje …

     V roku 2016 boli v obci Prenčov vytvorené nové stojiská na kontajnery za účelom separácie odpadov v obci. Boli vytvorené 4 stojiská – pri autobusovej zástavke v dolnej časti obce pri Roľníckom družstve, pri obchodnom dome COOP Jednota s.d., pri Remeselníckom dome a pri bytových domoch v časti Štrát.

     V stojiskách sú umiestnené 1 100 L kontajnery na separovaný odpad – sklo, papier, plasty, taktiež je možné separovať aj tetrapacky a jedlé oleje.

    V stojiskách sa nachádzajú aj 1 100 L kontajnery na zmesový komunálny odpad.

    Pravidelne sa v obci vykonáva raz v mesiaci aj zvoz plastov priamo z domácností od občanov, ktorí vyseparovaný odpad vyložia pred svoje brány.