Anna Kriegerová

Anna Kriegerová – odborný referent

– pracuje na Obecnom úrade od roku 2010

– vybavuje agendu týkajúcu sa:

  1. Daní a poplatkov – správa daní, podávanie daňových priznaní, vydávanie daňových rozhodnutí, …
  2. Pokladňa – vyberanie platieb od občanov
  3. Centrálna ohlasovňa – prihlásenie na trvalý, prechodný pobyt v obci, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia obyvateľstva, …
  4. Pohrebné záležitosti – nájomné zmluvy na hrobové miesta, cintorínske poplatky, poplatky za dom smútku a poplatky za organizovanie karu
  5. SHR – príhlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka, evidencia SHR
  6. Kultúrne podujatia – organizovanie kultúrnych podujatí Obce
  7. Folklórna skupina Prenčovan – vedúca FSk

Pracovníčku nájdete v kancelárii na poschodí v budove Obecného úradu počas úradných hodín v pracovných dňoch a kontaktovať ju môžete aj telefonicky na číslach:

  1. pevná linka Obecného úradu   045 / 672 62 44
  2. mobil                                                0911 956 491

prípadne e-mailom na adresách:

  1. kriegerova.ocu@prencov.sk