Komunitné centrum

KOMUNITNÉ CENTRUM PRENČOV Logo kocka farebné

Obec Prenčov sa zapojila do realizácie Národného projektu komunitných centier,  Národný projekt Komunitné centrá sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tento pilotný projekt naša obec realizovala od 1.2. 2015 do 31.10. 2015…

Od 1.3. 2016 sa naša obec zapojila do NP: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ďalej len NP PVSSKIKU. Národný projekt PVSSKIKU je v trvaní od 3/2016 do 6/2019.

Kontakty na pracovníkov komunitného centra:

Odborný pracovník komunitného centra – Mgr. Ivana Pajkošová, tel.: 0903 612 514

Pracovník komunitného centra – Monika CHOVANOVÁ, tel.: 0903 612 415

Odborný garant komunitného centra – Mgr. Eliška Bendíková, tel.: 0902 344 147

Email: kcprencov@gmail.com

                                                         Komunitné centrum Prenčov

                                                                  Otváracie hodiny :

                                      Pondelok :                9:00 – 11:30      12:00 – 16:30

                                      Utorok :                    8:00 – 11:30      12:00 – 14:30

                                      Streda :                     9:00 – 11:30      12:00 – 16:30

                                      Štvrtok :                   8:00 – 11:30      12:00 – 14:30

                                      Piatok :                     9:00 – 11:30      12:00 – 13:30

                                                                    Platné od 1.4.2017


 P L Á N O V A N É   A K T I V I T Y :

 USKUTOČNENÉ   A K T I V I T Y :

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD 2017

   

   

   

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV FITNESS KC Prenčov.

Od 1.2. 2017 je pre vstup do Fitness potrebná permanentka,

ktorú si môžete vybaviť u pracovníkov Komunitného centra Prenčov.

Členský poplatok je: štvrťročne € 3

                                    ročne        € 10

Otváracie hodiny Fitness centra sú: 9:00 hod. – 21:00 hod.

Od 15:00 hod. sú kľúče do Fitness centra k dispozícii u p. Moniky Buzalkovkovej v cukrárni.

CVIČENIE JOGY V JANUÁRI SA NEKONÁ.

zdravotna-joga-od-sep

Komunitné centrum je zariadenie poskytujúce programy, ktorých cieľom je vzdelávanie, pestovanie záujmových aktivít, občianska svojpomoc alebo riešenie určitých problémov

– vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú rehabilitáciu, komunitnú a sociálnu prácu, poskytovanie sociálnych služieb, realizáciu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže a sociálnej kurately

– prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispieva k predchádzaniu vzniku alebo stupňovaniu nepriaznivých sociálnych situácií a napomáha k riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených ľudí na lokálnej i individuálnej úrovni

– cieľom je podporovanie aktivít členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov, poradenskej činnosti pre potreby komunity a klienta, poskytovať vzdelávacie a voľno časové aktivity.

Fotodokumentácia z pilotného projektu NP KC:

Fotodokumentácia z NP PVSSKIKU od 3/2016.

Komunitné aktivity.

jesenna-opekacka-1 jesenna-opekacka-2 stavanie-maja-1 stavanie-maja-2 den-rodiny-a-zabavy-1 den-rodiny-a-zabavy-2 den-rodiny-a-zabavy-3 den-romov-1 den-romov-2 dod-1 dod-2 dod-3 ka-vatra-14 ka-vatra-19 mdd-1 mdd-2 premietanie-rozpravky-1 premietanie-rozpravky-2 tvorivo-sportovy-den-1 tvorivo-sportovy-den-2 vylet-do-sturova-a-ostrihomu-1 vylet-do-sturova-a-ostrihomu-2 citam-rad-12 doucovanie-9joga kurz-prvej-pomoci-pre-deti-a-mladez-16052016-5 kurz-prvej-pomoci-pre-deti-a-mladez-16052016-16 kurz-prvej-pomoci-pre-deti-a-mladez-16052016-22npdm-3-12042016 doucovanie-2 npdm-02052016-1 npdm-02052016-13npdm-10052016-8 npdm-20052016-16 pingpongovy-turnaj-13072016-9 pingpongovy-turnaj-13072016-23pingpongovy-turnaj-13072016-41 pohybom-ku-zdraviu-1-25042016 pohybom-ku-zdraviu-7-25042016 pohybom-ku-zdraviu-15-25042016pohybom-ku-zdraviu-20052016-4 pohybom-ku-zdraviu-20052016-5 popoludnie-krasy-s-mary-kay-26052016-5 popoludnie-krasy-s-mary-kay-26052016-10potulky-vyprahnutym-svetom-12052016-2 potulky-vyprahnutym-svetom-12052016-15 potulky-vyprahnutym-svetom-12052016-27 sikovne-rucicky-1sikovne-rucicky-19052016-3 sikovne-rucicky-19052016-10 sikovne-rucicky-19052016-13 sikovne-rucicky-a-sikovne-ruky-23052016-1

sikovne-rucicky-a-sikovne-ruky-23052016-3 img_0379 img_0397 img_0403

Medzi ciele KC patrí:

– znižovanie a eliminovanie nerovnosti šancí pri uplatnení sa rómskej populácie v školách a na trhu práce poskytovaním školení, tréningov a kurzov

– budovanie vzájomnej tolerancie a akceptácie medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom obce prostredníctvom spoločných aktivít

– posilnenie kultúrnej identity Rómov, poskytnutím priestoru pre ich sebarealizáciu

– predchádzanie prehlbovaniu sociálneho vylúčenia Rómov z majoritnej spoločnosti aktívnym zapojením Rómov do ovplyvňovania procesov sociálneho rozvoja vlastných komunít

– napomáhať búrať bariéry a stereotypy, ktoré prevládajú medzi majoritnou a minoritnou skupinou obyvateľstva.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

iazasi povinne logaimage28720


www.esf.gov.sk

www.ia.gov.sk

br /