Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Zápisnice Obecného zastupiteľstva

Zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 11. novembra 2018 na obdobie 4 rokov v počte 7 poslancov.

Poslanci OZ v Prenčove

KONDEK  PAVOL

KRIEGER  PETER

PAUČO  PETER

BINDEROVÁ  JANKA,  ING.

KONEČNÝ  BRANISLAV,  ING.

KRAJČOVICOVÁ  ZUZANA

ŠULEK  ERIK, BC.

Uznesením č. 26

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prenčove zo dňa 31.3.2015

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove volí v súlade s § 18 ods. 1 § 18  ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení p. Katarínu Frčkovú nar. 23.7.1977 bytom Prenčov č. 9 do funkcie hlavného kontrolóra obce Prenčov na dobu určitú od 1.4.2015  31.3.2021

Obecné zastupiteľstvo zriadilo 3 komisie:

   

ZLOŽENIE JEDNOTLIVÝCH KOMISIÍ

Komisia finančná

-predseda:   Ing. Branislav Konečný

 – členovia:    Branislav Konečný
Ing. Martina Lúdiková
Lýdia Leleková
Monika Lipovská

 

Komisia pre rozvoj obce

  – predseda:   Pavol Kondek

  – členovia:       Ján Lúdik
Mgr. Dominika Ečeková
Peter Paučo st.
Ján Mešťan
Pavel Veselovský
Janka Lipovská
Miroslava Bartolovicová

Komisia pre občianske aktivity

–  predseda:   Peter Krieger

–  členovia:
     Janka Frčková
Ján Dolinský
Vilma Brnáková
Anna Kriegerová

Janka Bačíková
Zuzana Krajčovicová

Volebné obvody

(podľa súpisných čísel)

   Každý poslanec obecného zastupiteľstva má svoj vlastný volebný obvod. To znamená, že naša obec je rozdelená do 7 obvodov, ktoré sú vytvorené podľa súpisných čísel.
(volebný obvod sa zobrazí po kliknutí na meno poslanca)

Zuzana Krajčovicová      (poslanec obecného zastupiteľstva)
Peter Krieger                      (poslanec obecného zastupiteľstva)
Ján Lúdik                              (poslanec obecného zastupiteľstva)
Janka Frčková                    (poslankyňa obecného zastupiteľstva)
Pavel Kondek                     (zástupca starostky obce)
Ing. Martin Slávik            (poslanec obecného zastupiteľstva)
Branislav Konečný          
(poslanec obecného zastupiteľstva)

 

NA STRÁNKE SA PRACUJE