Obecné zastupiteľstvo

Uznesenia Obecného zastupiteľstva

Zápisnice Obecného zastupiteľstva

Zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 2014 na obdobie 4 rokov v počte 7 poslancov.

Poslanci OZ v Prenčove

Zuzana Krajčovicová,             Prenčov č. 130
Peter Krieger,                           Prenčov č. 190
Ján Lúdik,                                  Prenčov č. 148
Janka Frčková,                         Prenčov č. 237
Pavel Kondek,                          Prenčov č. 34
Ing. Martin Slávik,                  Prenčov č. 73
Branislav Konečný,                 Prenčov č. 154

Uznesením č. 26

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prenčove zo dňa 31.3.2015

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove Volí v súlade s § 18 ods. 1 § 18  ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení p. Katarínu Frčkovú nar. 23.7.1977 bytom Prenčov č. 9 do funkcie hlavného kontrolóra obce Prenčov na dobu určitú od 1.4.2015  31.3.2021

Obecné zastupiteľstvo zriadilo 3 komisie:

   

ZLOŽENIE JEDNOTLIVÝCH KOMISIÍ

Komisia finančná

-predseda:   Ing. Martin Slávik

 – členovia:    Branislav Konečný
Ing. Martina Lúdiková
Lýdia Leleková
Monika Lipovská

 

Komisia pre rozvoj obce

  – predseda:   Pavol Kondek

  – členovia:       Ján Lúdik
Mgr. Dominika Ečeková
Peter Paučo st.
Ján Mešťan
Pavel Veselovský
Janka Lipovská
Miroslava Bartolovicová

Komisia pre občianske aktivity

–  predseda:   Peter Krieger

–  členovia:
     Janka Frčková
Ján Dolinský
Vilma Brnáková
Anna Kriegerová

Janka Bačíková
Zuzana Krajčovicová

Volebné obvody

(podľa súpisných čísel)

   Každý poslanec obecného zastupiteľstva má svoj vlastný volebný obvod. To znamená, že naša obec je rozdelená do 7 obvodov, ktoré sú vytvorené podľa súpisných čísel.
(volebný obvod sa zobrazí po kliknutí na meno poslanca)

Zuzana Krajčovicová      (poslanec obecného zastupiteľstva)
Peter Krieger                      (poslanec obecného zastupiteľstva)
Ján Lúdik                              (poslanec obecného zastupiteľstva)
Janka Frčková                    (poslankyňa obecného zastupiteľstva)
Pavel Kondek                     (zástupca starostky obce)
Ing. Martin Slávik            (poslanec obecného zastupiteľstva)
Branislav Konečný          
(poslanec obecného zastupiteľstva)

 

strong