Úradná tabuľa

Obec Prenčov obdržala dňa 5. 10. 2018 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, ktoré je povinná zverejniť na svojej úradnej tabuli a webovom sídle a nájdete ju tu:  zverejnené dňa 5.10.2018

Obec Prenčov zverejnila Výročnú správu za rok 2017 , ktorú nájdete aj na tomto odkaze: Výročná správa za rok 2017 konsolidovaná

     Mesto Banská Štiavnica oznamuje o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam o uvoľnenej pozícii BŠ

Príloha č. 4a Súhlas osobné údaje