Úradná tabuľa

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Prenčove sa uskutoční vo štvrtok, 13. decembra 2018 v kancelárii starostky obce, podrobnosti sa dozviete v pozvánke: Pozvánka č. 2 – zasadnutie OZ dňa 13. 12. 2018

     Obec Prenčov obdržala dňa 28. 11. 2018 žiadosť o zverejnenie písomnosti verejnou vyhláškou od Okresného úradu Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorú nájdete aj na úradnej tabuli pri obecnom úrade.

 

 

zverejnená dňa 29. 11. 2018

 

Obec Prenčov zverejnila Návrh rozpočtu Obce Prenčov na roky 2019, 2020 a 2021, ktorý nájdete TU.

Obec Prenčov zverejnila na pripomienkovanie NÁVR VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad na rok 2019, ktorý nájdete tu : Návrh VZN 2018, zverejnené 27. 11. 2018

 

Obec Prenčov zverejnila na pripomienkovanie NÁVRH VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad za poskytované sociálne služby, ktorý nájdete tu: návrh VZN – sociálne, zverejnené dňa 22. 11. 2018

Obec Prenčov zverejnila Výročnú správu za rok 2017 , ktorú nájdete aj na tomto odkaze: Výročná správa za rok 2017 konsolidovaná

     Mesto Banská Štiavnica oznamuje o dlhodobo uvoľnenej pracovnej pozícii na obsadenie jedného pracovného miesta odborného pracovníka Komunitného centra Mesta Banská Štiavnica v rámci Národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Oznam o uvoľnenej pozícii BŠ

Príloha č. 4a Súhlas osobné údaje