Separácia bio odpadu z domácností

     V stredu, 21. septembra 2016 sa v obci Prenčov uskutoční prednáška – informačné stretnutie ohľadom efektívnej separácie bioodpadu z domácností – kompostovania. Prednáška sa začne o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu.

     Podmienkou pre získanie kompostéra je účasť na prednáške!

     Bol schválený nový zákon o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015), ktorý stanovil pre občanov povinnosť triediť komunálny odpad. Takýmto odpadom sa rozumie aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa delí na  zelený bioodpad zo záhrad a dvorov a kuchynský bioodpad.

     Tento odpad sa dá zhodnocovať domácim kompostovaním alebo sa musí odvážať do Banskej Štiavnice na zberný dvor – čo by bolo pre Obec a následne aj občanov veľmi nákladné. Z tohto dôvodu obec zabezpečila pre domácnosti  kompostéry na domáce kompostovanie.

     Podmienkou pre získanie domáceho kompostéra je  účasť na prednáške, kde bude s občanom uzatvorená zmluva o výpožičke kompostéra a bude Vám odovzdaný  montážny návod kompostéra i návod ako kompostovať. 

     Kompostér bude dodaný aj pre bytovky na Štráte, kde každá rodina dostane špeciálny kompostovací kôš na bioodpad, z ktorého sa tento bude vysýpať do obecného kompostéra.  Preto prosím aj občanov z obecných bytoviek, aby sa tejto prednášky zúčastnili. Aj s nimi bude uzatvorená zmluva o výpožičke kompostovacieho koša.