Separácia odpadov v obci Prenčov

na stránke sa pracuje …

     V roku 2016 boli v obci Prenčov vytvorené nové stojiská na kontajnery za účelom separácie odpadov v obci. Boli vytvorené 4 stojiská – pri autobusovej zástavke v dolnej časti obce pri Roľníckom družstve, pri obchodnom dome COOP Jednota s.d., pri Remeselníckom dome a pri bytových domoch v časti Štrát.

     V stojiskách sú umiestnené 1 100 L kontajnery na separovaný odpad – sklo, papier, plasty, taktiež je možné separovať aj tetrapacky a jedlé oleje.

    V stojiskách sa nachádzajú aj 1 100 L kontajnery na zmesový komunálny odpad.

    Pravidelne sa v obci vykonáva raz v mesiaci aj zvoz plastov priamo z domácností od občanov, ktorí vyseparovaný odpad vyložia pred svoje brány.