Archív kategorií: Nezaradené

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

ZMENY  POPLATKOV  ZA  ULOŽENIE  ODPADOV V ROKU 2019

     Od 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon“) a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej „Nariadenie“)

     Pre obec prinášajú obidva právne predpisy podstatné zmeny, ktoré ovplyvnia rozpočet na strane príjmov aj výdavkov.  Zvýhodňujú tie, u ktorých je miera triedenia komunálnych odpadov viac ako 30 %. Zmena spočíva vo výške sadzieb za uloženie jednotlivých druhov komunálnych odpadov a systéme výpočtu poplatku za uloženie ZKO na skládku odpadov.

     Preto apelujeme na vás občanov, aby ste čo v najväčšom množstve triedili odpady vzniknuté vo vašich domácnostiach.

V obci máme prístupné štyri stojiská s označenými kontajnermi na sklo, papier, tetrapaky, jedlé oleje a plasty.  Pokiaľ sa nám spoločnými silami v roku 2019 podarí vyseparovať viac ako 40 % odpadov, z celého množstva odpadu vzniknutého na území obce, budeme ako obec zaradený do nižšej kategórie platenia za odpad vyvezený na skládku odpadov. Pokiaľ sa nám to nepodarí, bude musieť obec pristúpiť k výraznému zdvihnutiu poplatkov za komunálne odpady na osobu a rok, aby sa pokryli náklady obce na zvoz a uloženie odpadu na skládky.

     V roku 2018 sa vyprodukovalo v obci Prenčov 163 ton odpadov, z toho bolo 56,431 ton vyseparovaných zložiek, čo je 34,62 %. (výpočet nájdete nižššie v texte)

     Výpočet poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu od 1.marca 2019 do 31. decembra 2019 na skládku odpadov sa vypočíta podľa tabuľky:

Položka

Úroveň vytriedenia KO v %

Sadzba v eurách za tonu

1

 do   10 %

17 € za tonu

2

10 – 20 %

12 € za tonu

3

20 – 30 %

10 € za tonu

4

30 – 40 %

  8 € za tonu

5

40 – 60 %

  7 € za tonu

 

       Z dôvodu, že Technické služby Banská Štiavnica od 1. januára 2019 výrazne zvýšili poplatky za zvoz, manipuláciu a skládkovanie odpadov, musí obec nájsť rezervy, aby finančne zvládla  vzniknutú situáciu v oblasti odpadového hospodárstva. Preto sa ešte raz obraciame na Vás občanov o súčinnosť pri riešení tejto problematiky. Separujme a trieďme odpady, aby sme znížili náklady obce a tým zabránili rapídnemu zvyšovaniu poplatku za KO na osobu a rok.

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
podľa Prílohy č. 2 zákona 329/2018 Z. z.
v obci Prenčov

 

m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka 3 + m zložka n
ÚVKO = —————————————————————————————————– x  100 ( % )
mKO

 2850 + 8680 + 570 + 2420 + 870 + 8030 + 511 + 32500
ÚVKO    = ————————————————————— x  100  ( % )
163 001 kg

56 431 kg
34,62 %  =  ———————————— x 100 ( % )
163 001 kg

 

m zložka 1 papier a lepenka      2 850 kg
m zložka 2 sklo      8 680 kg
m zložka 3 kompozitné obaly         570 kg
m zložka 4 elektroodpad      2 420 kg
m zložka 5 drevo iné ako 201137         870 kg
m zložka 6 plasty      8 030 kg
m zložka 7 kovy         511 kg
m zložka 8 biologicky rozložiteľný odpad   32 500 kg

Spolu vytriedených odpadov
56 431 kg

ZKO zmesový komunálny odpad 106 570 kg

Spolu všetkých odpadov
163 001 kg

vypracovala Anna Kriegerová

 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY A UZATVORENÍ OBECNÉHO ÚRADU V TOMTO ČASE

  Stredoslovenská energetika – Distribúcia a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniech distribučnej sústavy bude v dňoch 13., 14., 15., 16., 20. a 22. 11. 2017 v čase od 7.30 hod. do 17.30 hod. prerušená dodávka elektrickej energie v hornej časti obce – rodinné domy súp. čísla od 1 až po 57 a súp. čísla od 165 po 300.

          Z tohto dôvodu oznamujeme občanom, že obecný úrad v Prenčove bude v tieto dni pre verejnosť zatvorený.

          V prípade potreby sa kontaktujte telefonicky priamo s pracovníčkou, ktorú potrebujete na telefónnom čísle:

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce      0903 482 205

Bc. Dominika Ečeková, odb. referentka   0911 482 204 (vodovod, čov, byty, stav. úrad, podateľňa)

Anna Kriegerová, odb. referentka            0911 956 491 (dane a poplatky, cintorín. poplatky, SHR)

Lýdia Leleková, odb. referentka               0911 482 205 (matrika, mzdy, personalistika)

Ďakujeme za pochopenie

Ponúkame do prenájmu…

Ponúkame do prenájmu priestory vhodné na podnikateľské účely.

Bývalá predajňa potraviny mix. popisné číslo 39 (pri križovatke na Beluj)

 Cez vchod sa vojde do vstupnej miestnosti o výmere 13,75 m2.

Naľavo sa nachádza veľká miestnosť s mraziacou vitrínou a pieckou o výmere 23,05 m2.

              

Napravo sa nachádza miestnosť s umývacím drezom o výmere 10,5 m2

a z nej sa vchádza do miestnosti s WC a sprchovým kútom

s vlastným elektrickým bojlerom o výmere 7 m2.

           

Vo všetkých miestnostiach sa dá prikurovať elektrickými konvektormi.

Cena prenájmu je 166 € za mesiac bez energií..

Bližšie informácie na Obecnom úrade u p. Kriegerovej na telefónnom čísle: 0911 956 491

Separácia bio odpadu z domácností

     V stredu, 21. septembra 2016 sa v obci Prenčov uskutoční prednáška – informačné stretnutie ohľadom efektívnej separácie bioodpadu z domácností – kompostovania. Prednáška sa začne o 17.00 hod. v sále Kultúrneho domu.

     Podmienkou pre získanie kompostéra je účasť na prednáške!

     Bol schválený nový zákon o odpadoch (Zákon č. 79/2015 Z.z. zo 17. marca 2015), ktorý stanovil pre občanov povinnosť triediť komunálny odpad. Takýmto odpadom sa rozumie aj biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ktorý sa delí na  zelený bioodpad zo záhrad a dvorov a kuchynský bioodpad.

     Tento odpad sa dá zhodnocovať domácim kompostovaním alebo sa musí odvážať do Banskej Štiavnice na zberný dvor – čo by bolo pre Obec a následne aj občanov veľmi nákladné. Z tohto dôvodu obec zabezpečila pre domácnosti  kompostéry na domáce kompostovanie.

     Podmienkou pre získanie domáceho kompostéra je  účasť na prednáške, kde bude s občanom uzatvorená zmluva o výpožičke kompostéra a bude Vám odovzdaný  montážny návod kompostéra i návod ako kompostovať. 

     Kompostér bude dodaný aj pre bytovky na Štráte, kde každá rodina dostane špeciálny kompostovací kôš na bioodpad, z ktorého sa tento bude vysýpať do obecného kompostéra.  Preto prosím aj občanov z obecných bytoviek, aby sa tejto prednášky zúčastnili. Aj s nimi bude uzatvorená zmluva o výpožičke kompostovacieho koša.

Separácia odpadov v obci Prenčov

na stránke sa pracuje …

     V roku 2016 boli v obci Prenčov vytvorené nové stojiská na kontajnery za účelom separácie odpadov v obci. Boli vytvorené 4 stojiská – pri autobusovej zástavke v dolnej časti obce pri Roľníckom družstve, pri obchodnom dome COOP Jednota s.d., pri Remeselníckom dome a pri bytových domoch v časti Štrát.

     V stojiskách sú umiestnené 1 100 L kontajnery na separovaný odpad – sklo, papier, plasty, taktiež je možné separovať aj tetrapacky a jedlé oleje.

    V stojiskách sa nachádzajú aj 1 100 L kontajnery na zmesový komunálny odpad.

    Pravidelne sa v obci vykonáva raz v mesiaci aj zvoz plastov priamo z domácností od občanov, ktorí vyseparovaný odpad vyložia pred svoje brány.

Lekárska služba prvej pomoci

     Od 15. júla 2016 začína v našej lokalite fungovať Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých.

    Ambulancia sa nachádza v Banskej Štiavnici, ulica Bratská 17 v areále nemocnice v Banskej Štiavnici.

     Ordinačné hodiny:

  • pondelok až piatok od 16.00 (popoludní) do 6.00 (ráno)
  • víkendy a sviatky nepretržite 24 hodín

Dôležitá informácia:

Lekárska služba prvej pomoci  je aj návštevná. To znamená, že pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach Vás navštívi vo vašom domácim prostredí lekár so sanitným vozidlom. Je potrebné len zavolať na telefónne číslo 0910 864 864

na tomto telefónnom čísle Vám ochotne poradia a v prípade potreby k Vám pošlú lekára, ktorý sa o Vás postará