Denné archívy: 11. novembra 2022

REFERENDUM 2023VÝSLEDKY REFERENDA V OBCI PRENČOV

Dátum konania referenda: 21. 1. 2023
Čas začiatku hlasovania: 07.00 hod.
Čas skončenia hlasovania: 22.00 hod.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 525
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 185
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24 bol 185
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny bol 0
Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov bol 185
Počet platných hlasovacích lístkov bol 185
Účasť bola 35,24 %

Počet hlasov “ÁNO” bol 181
Počet hlasov “NIE” bol 4Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania referenda

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

II
Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III
Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

IV
Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023),

elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

V
Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne (v listinnej forme) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
– meno a priezvisko,
– rodné číslo,
– adresu trvalého pobytu,
– adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu – orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
– obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
– hlasovací lístok,
– návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
– poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 20. 1. 2023).

* * *
Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?referendum

O B E C    P R E N Č O V

Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300

Menovanie zapisovateľa Okrskovej  volebnej komisie pre Referendum, ktoré sa koná 21.1.2023

    V zmysle § 169, ods. (6) zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

za zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie pre Referendum, ktoré sa koná 21.1.2023

Mgr. Dominiku Ečekovú bytom Prenčov č. 227

V Prenčove 8.11.2022

                                                                       Mgr. Alena Ciglanová
                 starostka obce

O B E C    P R E N Č O V

Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300

     V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia
Referenda, ktoré sa koná 21.1.2023

určujem

LÝDIU LELEKOVÚ nar. 12.8.1963 bytom Svätý Anton č. 95

Ako zodpovedného zamestnanca za organizačno-technické zabezpečenie Referenda, ktoré sa koná 21.1.2023

                                                              Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce

V Prenčove 8.11.2022

OBEC PRENČOV
969 73 Prenčov č. 300

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
v obci Prenčov pre Referendum, ktoré sa koná 21.1.2023

V súlades § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre Referendum konané dňa 21.1.2023 utváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti v obci Prenčov:

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v zasadačke Komunitného centra v Prenčove 
pre voličov oprávnených hlasovať v Referende dňa 21.1.2023

V Prenčove 8.11.2022

                                                                                               Mgr. Alena Ciglanová
 starostka obce Prenčov

Obec Prenčov
969 73 Prenčov č. 300

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie v Prenčove okrsok č. 1 pre voľby Referendum, ktoré sa koná dňa 21.1.2023

prencov@prencov.sk

Lýdia Leleková
Zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie volieb

Obec Prenčov
969 73 Prenčov č. 300

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voličov, ktorí sú oprávnení hlasovať  v  Referende, ktoré sa koná dňa 21.1.2023 a majú trvalý pobyt v obci Prenčov

prencov@prencov.sk

Lýdia Leleková
Zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie volieb

Oznamujeme občanom s ochorením COVID-19, že môžu požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v Referende, ktoré sa koná 21. januára 2023 a to
iba telefonicky na telefónnom čísle 0918 849 380 – Mgr. Adriana Melicherčíková,
v termíne od 16. januára 2023 do 20. januára 2023
najneskôr do 12.00 hodiny.