Vitajte na stránkach obce Prenčov

 

 

 

 


 

 

 

Vážení občania a podnikateľské subjekty, 
od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.
Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP, sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke„VRP“.
Každá pokladnica musí mať svoj kód.
Žiadosť je potrebné podať elektronicky cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.
Finančná správa odporúča, aby ste ich kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní.
Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP a staré ERP-čky už nebude možné používať.
Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa – podnikatelia.

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Finančná správa
Tlačová správa

     Prejdite na eKasu teraz!

BRATISLAVA, 26. 04. 2019:
Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, aby požiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. V systéme eKasa je momentálne aktívnych približne 62 000 pokladníc zo 175 000 aktívnych registračných pokladníc. Aktuálne eviduje finančná správa približne 14 000 žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient. Aj naďalej platí výzva finančnej správy, aby si podnikatelia požiadali opridelenie kódu pokladnice eKasa klient čo najskôr. A to aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. júla zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu „VRP“. Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť o jeho pridelenie je možné od polovice marca posielať elektronicky na finančnú správu. Finančná správa eviduje zatiaľ (k 26.4.) 13 884 žiadostí o pridelenie kódu pokladnice, z toho 10 362 pre pridelenie kódu eKasa klient – ORP a 3 522 pre pridelenie kódu eKasa klient – VRP. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny (OIZ). Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v OIZ v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1. júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc. Podnikatelia by mali spolupracovať len s certifikovanými dodávateľmi. Finančná správa odporúča, aby ich kontaktovali čo najskôr. Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa -podnikatelia. Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk
Mgr. Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy,
tel: +421908 191 203, ivana.skokanova@financnasprava.sk


O Z N A M

OBEC PRENČOV OZNAMUJE, ŽE SEZÓNA V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI V PRENČOVE SA KONČÍ V UTOROK 16. APRÍLA 2019,

!!! POSLEDNÝ MOŽNÝ TERMÍN PRE PÁLENIE JE V PONDELOK 15. APRÍLA 2019 !!!

KONTAKT NA PÁLENIČIARA JE 0911 335 389


OZNÁMENIE O DRAŽBE

Dražobník:   JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., Banská Bystrica
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, B. Bystrica
Dátum konania dražby: 03. 04. 2019
Čas otvorenia dražby: 9:30 hod.
Dražba:  Prvé kolo dražby
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti k.ú. Prenčov, vedené na LV č. 511, a to:
PARCELY registra “C”:
č. 1127 o výmere 152 m2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
č. 1128 o výmere 218 m2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
č. 1129 o výmere 412 m2 – druh pozemku záhrada
STAVBY:
rozostavaná stavba, bez súpisného čísla, postavená na parcele KN-C 1127 (nezapísaná na LV) spoluvlastnícky podiel 1/1
Zistená cena predmetu dražby: 14 400,00 € (Znalecký posudok č. 175/2018 zo dňa 12.11.2018)

Najnižšie podanie: 14 400,00 €
Minimálne prihodenie: 100,00 €
Dražobná zápezpeka: 4 000,00 €

Obhliaky predmetu dražby:
1. termín je 18. 03. 2019  o 15.30 hod.
2. termín je 29. 03. 2019  o 15.30 hod. 

Miesto obhliadky: Prenčov 231
Záujemcovia o obhliadky predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo: 0905 883 662, počas pracovných dní, v čase od 8.00 hod do 17.00 hod.
Obhliadky je možné vykonávať aj mimo stanovené termíny, avšak výlučne po predchádzajúcej dohode s dražobníkom.

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

 

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

 

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   PRE   ROK   2019

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

TELEFONICKÝ KONTAKT NA PESTOVATEĽSKÚ PÁLENICU PRENČOV: 0911 335 389

 

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]