Vitajte na stránkach obce Prenčov

O Z N A M

OBEC PRENČOV OZNAMUJE, ŽE SEZÓNA V PESTOVATEĽSKEJ PÁLENICI V PRENČOVE SA KONČÍ V UTOROK 16. APRÍLA 2019,

!!! POSLEDNÝ MOŽNÝ TERMÍN PRE PÁLENIE JE V PONDELOK 15. APRÍLA 2019 !!!

KONTAKT NA PÁLENIČIARA JE 0911 335 389


OZNÁMENIE O DRAŽBE

Dražobník:   JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., Banská Bystrica
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19, B. Bystrica
Dátum konania dražby: 03. 04. 2019
Čas otvorenia dražby: 9:30 hod.
Dražba:  Prvé kolo dražby
Predmet dražby:
Nehnuteľnosti k.ú. Prenčov, vedené na LV č. 511, a to:
PARCELY registra “C”:
č. 1127 o výmere 152 m2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
č. 1128 o výmere 218 m2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
č. 1129 o výmere 412 m2 – druh pozemku záhrada
STAVBY:
rozostavaná stavba, bez súpisného čísla, postavená na parcele KN-C 1127 (nezapísaná na LV) spoluvlastnícky podiel 1/1
Zistená cena predmetu dražby: 14 400,00 € (Znalecký posudok č. 175/2018 zo dňa 12.11.2018)

Najnižšie podanie: 14 400,00 €
Minimálne prihodenie: 100,00 €
Dražobná zápezpeka: 4 000,00 €

Obhliaky predmetu dražby:
1. termín je 18. 03. 2019  o 15.30 hod.
2. termín je 29. 03. 2019  o 15.30 hod. 

Miesto obhliadky: Prenčov 231
Záujemcovia o obhliadky predmetu dražby sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na telefónne číslo: 0905 883 662, počas pracovných dní, v čase od 8.00 hod do 17.00 hod.
Obhliadky je možné vykonávať aj mimo stanovené termíny, avšak výlučne po predchádzajúcej dohode s dražobníkom.

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

 

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

 

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   PRE   ROK   2019

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

TELEFONICKÝ KONTAKT NA PESTOVATEĽSKÚ PÁLENICU PRENČOV: 0911 335 389

 

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]