Vitajte na stránkach obce Prenčov

Obec Prenčov
969 73 Prenčov č. 300

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do  okrskovej volebnej komisie v Prenčove okrsok č. 1 pre voľby do Národnej rady slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023

prencov@prencov.sk

Lýdia Leleková
Zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie volieb

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce Prenčov

P O Z V Á N K A

v zmysle § 13, ost. 4, písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
z v o l á v a m
7. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Prenčove, ktoré sa uskutoční
23. augusta 2023 o 18:00 hod.
v kancelárii starostky obce Prenčov

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu
 4. Otvorenie predložených ponúk na základe vyhlásenej verejnej ponuky na prenájom priestorov v Kultúrnom dome
 5. Prerokovanie úveru z Environmentálneho fondu na spoluúčasť pri realizácii projektu “Obec Prenčov – rozšírenie kanalizácie a ČOV”
 6. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemkov rodinou Vlčkovou
 7. Prerokovanie projektového zámeru “Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Prenčov”
 8. Rôzne
 9. Návrh na uznesenie
 10. Diskusia
 11. Záver

Problematika parkovania v obci Prenčov
Na Vašom názore záleží, využite možnosť vyjadriť sa a vyplňte online dotazník

Máme pre Vás pripravený ešte jeden dotazník, ktorý vypracovalo naše Komunitné centrum a je zameraný na mapovanie požiadaviek a potrieb občanov obce Prenčov. Vopred ďakujeme za Váš čas, ochotu, podnety, názory a najmä spoluprácu. Online dokument na vyplnenie sa otvorí po kliknutí na DOTAZNÍK KC

V Prenčove, 21. 08. 2023                                                           Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

Parlamentné voľby sa budú konať 30. septembra 2023. Informácia pre voličov nájdete v priloženom dokumente: Informácie pre voliča

Obec Prenčov
969 73 Prenčov č. 300

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady slovenskej republiky konané dňa 30. septembra 2023
Voličov s trvalým pobytom v Obci Prenčov.

prencov@prencov.sk

Lýdia Leleková
Zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie volieb

OBEC PRENČOV
969 73 Prenčov č. 300

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

v obci Prenčov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023

V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023 utváram volebné okrsky a určujem volebné miestnosti v obci Prenčov:

Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť v zasadačke Komunitného centra v Prenčove
pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023.

V Prenčove 26.6.2023
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce Prenčov

O B E C    P R E N Č O V
Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023

    V zmysle § 19, ods. 4zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

Za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30.septembra 2023 pre okrsok č. 1

Mgr. Dominiku Ečekovú bytom Prenčov č. 227

V Prenčove 26.6.2023
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

O B E C    P R E N Č O V
Obecný úrad, 969 73 Prenčov č. 300

     V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia
volieb  do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023

určujem

LÝDIU LELEKOVÚ bytom Svätý Anton č. 95

Ako zodpovedného zamestnanca za organizačno-technické zabezpečenie volieb do  Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023 pre Obec Prenčov

Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
V Prenčove 26.6.2023

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2023 na podmienky Obce Prenčov

1.Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 na podmienky obce
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky

2.Aktualizovať stály zoznam voličov
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  priebežne

3.Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do troch dní od podania námietky

4.Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu
Zodpovedný: Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce a Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 27. júna 2023

5.Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť
Zodpovedný: Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce a Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 30. júna 2023, zmenu priebežne, najneskôr do 30. septembra 2023

6.Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
Zodpovedný: Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
Termín:  do 30. júna 2023

7.Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené, e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 31. júla 2023

8.Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 11. augusta 2023

9.Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho obec má zriadené, e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 10. augusta 2023

10.Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  od 16. augusta 2023 do 29. septembra 2023

11.Zaregistrovať obec pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky
Zodpovedný: Mgr. Dominika Ečeková, zapisovateľka
Termín:  do 21. augusta 2023

12.Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie
Zodpovedný: Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
Termín:  22. augusta 2023

13.Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 25. augusta 2023

14.Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 5. septembra 2023

15.Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 8. septembra 2023

16.Zasielať hlasovacie preukazy poštou
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 13. septembra 2023

17.Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií
Zodpovedný: Mgr. Dominika Ečeková, odb. ref. Obecného úradu
Termín:  do 22. septembra 2023

18.V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonať skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách
Zodpovedný: Mgr. Dominika Ečeková, zapisovateľka
Termín:  do 26. septembra 2023

19.Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 27. septembra 2023

20.Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie zápisnice okrskovej volebnej komisie a fotokópie zápisnice po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  do 29. septembra 2023

21.Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  najneskôr 29. septembra 2023

22.Vyčiarknuť zo zoznamu voličov tých voličov, ktorí hlasovali poštou
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  29. septembra 2023

23.Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti
Zodpovedný: Lýdia Leleková, zodpovedný zamestnanec za organizačno-technické zabezpečenie
Termín:  najneskôr hodinu pred začatím hlasovania

VÝSLEDKY REFERENDA V OBCI PRENČOV

Dátum konania referenda: 21. 1. 2023
Čas začiatku hlasovania: 07.00 hod.
Čas skončenia hlasovania: 22.00 hod.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov bol 525
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 185
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §24 bol 185
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny bol 0
Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov bol 185
Počet platných hlasovacích lístkov bol 185
Účasť bola 35,24 %

Počet hlasov “ÁNO” bol 181
Počet hlasov “NIE” bol 4

Všetky bližšie informácie nájdete po kliknutí na obrázok

Uverejnenie výsledkov
volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce 

Miestna volebná komisia v Obci Prenčov,
podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 524
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 303
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 303
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 297
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 7
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 299

účasť vo voľbách bola 57,82 %

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Pavol Kondek 191
2. Peter Krieger 183
3. Miroslava Bartolovicová 180
4. Janka Binderová, Ing. 178
5. Branislav Konečný, Ing. 161
6. Zuzana Krajčovicová 144
7. Martin Slávik, Ing. 136


8. Michal Ďuriga 128
9. Erik Šulek, Bc. 113
10. Iveta Kalužová 58
11. Patrik Kozinský 28

Kandidáti na starostu podľa počtu platných hlasov:
1. Alena Ciglanová, Mgr. 215
2. Erik Šulek, Bc. 84

Voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 524
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 264
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 264
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 232
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 238

účasť vo voľbách bola 50,38 %

Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov zastupiteľstva BBSK:
1. Pavel Bačík, RNDr. 41
2. Martin Bálik 2
3. Oldřich Havlík, Ing. 5
4. Ľudovít Kaník, Ing. 25
5. Anna Maďarová, Ing. 4
6. Mikuláš Pál, Mgr. 58
7. Lukáš Pellegrini, Mgr. 17
8. Štefan Šulek, Ing. 80

Počet platných hlasov jednotlivých kandidátov na predsedu BBSK:
1. Michal Albert, PhDr, PhD. 6
2. Maroš ČUpka, Bc. 5
3. Rudolf Huliak, Ing. 20
4. Marek Kotleba, Mgr. 27
5. Ondrej Lunter, Mgr. 82
6. Marek Modranský, Mgr. 6
7. Adrian Polóny, PhDr. 57
8. Jozef Sásik, Ing. 5
9. Miroslav Suja, PaedDr., Mgr. 30

NOVÝ   ZVOZOVÝ   KALENDÁR   ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI PRENČOV PRE   ROK   2022

Tlačivo ČESTNÉ VYHlÁSENIE vlastníka nehnuteľnosti o spôsobe odvádzania odpadových vôd, ktoré ste povinný predložiť za každú nehnuteľnosť na obecný úrad nájdete tu: Čestné vyhlásenie

 

PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019

Odpadové hospodárstvo po zmene legislatívy od roku 2019

 

 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 V OBCI PRENČOV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[catlist name=uvodne tag="site-navigation" thumbnail=yes excerpt=yes excerpt_size=40 thumbnail_size=85,85 excerpt_tag=div title_tag=span numberposts=-1 thumbnail_class=th_class]