Správne poplatky

S A D Z O B N Í K

S P R Á V N Y C H   P O P L A T K O V

 

 

I. ČASŤ

VŠEOBECNÁ SPRÁVA

 

 

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva         

 1. FO                                                                                                                                                                                   16,50 eura
 2. PO alebo FO podnikateľ                                                                                                                                             165,50 eura

 

Poznámky

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

 

 

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,

úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov

v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu                                                                                                         1,50 eura

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom

s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí                                   1,50 eura

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh,

úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej

úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku

v slovenskom jazyku                                                                                                                                                        1,50 eura

v cudzom jazyku                                                                                                                                                              3,00 eurá

Oslobodenie:

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

Poznámky:

 1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.

 

 

Položka 3

1. Osvedčenie        

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis                                                                             1,50 eura

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis                             5,00 eurá

 1. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis reg. trestov          1,50 eura

 

Oslobodenie:

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

Splnomocnenie:

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

Poznámka:

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

 

Položka 4

Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených

vo fondoch štátnych archívov, ak ide o

a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní                         3,00 eurá

b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre                                                                                          3,00 eurá

c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia                         3,00 eurá

d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve                       4,50 eura

e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu

1. v slovenskom jazyku                                                                                                                                                   1,50 eura

2. v cudzom jazyku                                                                                                                                                          3,00 eurá

 

Poznámka:

Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.

 

 

Položka 6

a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka             4,50 eura

b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený

preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka                               16,50 eura

c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka     6,50 eura

d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený

preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch                                                33,00 eur

 

Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
 2. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.

 

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného

oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle)                                                                                                 5,00 eur

 

Oslobodenie:

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

 

 

Položka 10

a) Vydanie   

 1. výpisu z KN, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov

v rámci jedného výpisu                                                                                                                                               8,00 eur

 1. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci

jedného katastrálneho územia                                                                                                                                  8,00 eur

 1. písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného

katastrálneho územia                                                                                                                                                 8,00 eur

 1. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej

mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4                                                              8,00 eur

b) Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého

pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov        8,00 eur

c) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b)                                        3,00 eurá

d) Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených

na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely                                                                                        15,00 eur

e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo

k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo

poskytnutie informácie z KN, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových

priestorov v rámci jedného katastrálneho územia                                                                                                              3,00 eurá

f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru

geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu

v rámci jedného katastrálneho územia                                                                                                                        17,00 eur

g) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu

obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia                           7,00 eur

h) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií                                   27,00 eur

i) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu                                                                                     7,00 eur

j) Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4                                        8,00 eur

 

 

Oslobodenie:

 1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
 2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a rýchlostnými komunikáciami a cestami prvej triedy.

Poznámky:

 1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a), c) a e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody, s pozemkovými úpravami, s vyhotovením programov starostlivosti o lesy, so zápisom zmeny hraníc zastavaného územia obce podľa schváleného územného plánu.
 2. Úkon spoplatňovaný podľa písmena e) tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
 3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
 4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
 5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
 6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
 7. Poplatníkom za úkony podľa písmen f), h) a i) tejto položky je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.
 8. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena i) tejto položky súčasne s poplatkom podľa písmena h) tejto položky.

 

 

Položka 11

a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do KN                                                    66,00 eur

b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do KN podaný elektronicky               33,00 eur

 

Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a ku školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovenská správa ciest, ak ide o úkony spojené s majetkovou prípravou stavieb.

Splnomocnenie:

 1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eura, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
 2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky.  Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
 3. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Poznámka:

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.

 

Položka 11a

a) Vydanie preukazu oprávnenia na vstup na cudzie nehnuteľnosti osobám, ktoré vykonávajú

alebo kontrolujú geodetické činnosti                                                                                                                           33,00 eur

b) Predĺženie platnosti preukazu vydaného podľa písmena a)                                                                               10,00 eur

 

 

Položka 12

a) Zápis do zoznamu periodickej tlače13)                                                                                                                     9,50 eura

b) Zápis zmeny v zozname periodickej tlače13) pri zmene vydavateľa periodickej tlače alebo

názvu periodickej tlače, za každý úkon                                                                                                                       6,50 eura

 

 

Položka 12a

a) Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, zoznamu slovenských zvukových záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo zoznamu slovenských multimediálnych diel13a)                                        3,00 eurá

b) Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov13b)                                                                     1,50 eura

c) Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri nezávislých producentov13b)                                                      1,50 eura

 

Oslobodenie:

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného diela alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.

 

 

 

 

II. ČASŤ

VNÚTORNÁ SPRÁVA

 

 

Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík                                                                                                         1,50 eura

 

 

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi

štátnymi občanmi Slovenskej republiky                                                                                                                       16,50 eura

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi

občanmi Slovenskej republiky                                                                                                                                       16,50 eura

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby                                                                                                          16,50 eura

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15)                                                                  66,00 eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi

štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami                                                  33,00 eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom                                        66,00 eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami                                                                                                                165,50 eura

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16)          199,00 eur

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
 2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poznámky

 1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
 2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
 3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
 4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
 5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 

 

Položka 22a

a) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu                                                                                                         4,50 eura

b) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený,

odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz                                                                                                      16,50 eura

c) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený,

odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe

nasledujúcich rokoch                                                                                                                                                     33,00 eur

d) Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou

zavedenou na tento účel                                                                                                                                               3,00 eurá

 

Oslobodenie:

 1. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 3. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Splnomocnenie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vyberie poplatok vo výške 20 eur, ak vyhotovuje občiansky preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa.

 

 

Položka 23

a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 13 rokov                                   33,00 eur

b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 5 do 13 rokov                            13,00 eur

c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 5 rokov                                   8,00 eur

d) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za každý úkon                         3,00 eurá

 

Splnomocnenie

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške osemnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov alebo ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov. Správny orgán vyberie poplatok vo výške štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
 2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vykonáva zmena údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

 

 

Položka 34

a) Návrh na registráciu   

 1. združenia občanov                                                                                                                                                      66,00 eur
 2. nadácie                                                                                                                                                                          66,00 eur
 3. záujmového združenia právnických osôb                                                                                                               66,00 eur
 4. pozemkového spoločenstva                                                                                                                                      16,50 eura
 5. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov                                                                                 16,50 eura
 6. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby                                                                  66,00 eur

b) Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra    

 1. združenia občanov                                                                                                                                                      16,50 eura
 2. nadácie                                                                                                                                                                          16,50 eura
 3. záujmového združenia právnických osôb                                                                                                               16,50 eura
 4. pozemkového spoločenstva                                                                                                                                      13,00 eur
 5. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov                                                                                 13,00 eur
 6. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby                                                                  16,50 eura

c) Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené

alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu alebo štatút 

 1. združenia občanov                                                                                                                                                      13,00 eur
 2. nadácie                                                                                                                                                                          16,50 eura
 3. záujmového združenia právnických osôb                                                                                                               16,50 eura
 4. pozemkového spoločenstva                                                                                                                                      13,00 eur
 5. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov                                                                                 13,00 eur
 6. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby                                                                  16,50 eura

d) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov, nadácií,

záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov

bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií

poskytujúcich všeobecne prospešné služby                                                                                                        3,00 eurá

e) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané

rozhodnutie o zápise do registra        

1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného

fondu a záujmového združenia právnických osôb                                                                                                    16,50 eura

2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov                             13,00 eur

f) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, združení

občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev,

spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a

neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby                                                          3,00 eurá

g) Výmaz     

2. združenia občanov z registra združení občanov                                                                                                   16,50 eura

3. nadácie z registra nadácií                                                                                                                                          33,00 eur

4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb                      33,00 eur

5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev                                                                 16,50 eura

6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov

bytových a nebytových priestorov                                                                                                                                 16,50 eura

 1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových

organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby                                                                                         33,00 eur

 

Položka 34a

a) Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb                                                                                            66,00 eur

b) Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb                                                                                   10,00 eur

c) Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb                                                                     5,00 eur

d) Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb                                                                                            33,00 eur

 

 

Poznámka:

Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby pri jeho registrácii alebo pri každej zmene zápisu v registri.

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

 

 

Položka 35

a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie

vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky                                                           66,00 eur

b) Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom                                  16,50 eura

c) Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené

stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom                                                                                    16,50 eura

 

 

 

 

III. ČASŤ

PÔDOHOSPODÁRSTVO

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka         

a) týždenný                                                                                                                                                                        1,50 eura

b) mesačný                                                                                                                                                                       3,00 eurá

c) ročný                                                                                                                                                                              7,00 eur

d) trojročný                                                                                                                                                                        17,00 eur

 

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia

o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do SR na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

 

Položka 44

Vydanie stanoviska         

a) k zmene druhu pozemku                                                                                                                                            3,00 eurá

b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy                                                                            3,00 eurá

c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu                                                                                    3,00 eurá

 

 

Položka 45

Vydanie rozhodnutia

a) na zmenu druhu pozemku                                                                                                                                         33,00 eur

b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy                                                                                                                       33,00 eur

c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy                                                     33,00 eur

 

 

Položka 46

Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery          99,50 eura.

 

 

 

 

V. ČASŤ

STAVEBNÁ SPRÁVA

 

 

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití

územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 1. pre fyzickú osobu                                                                                                                                                        6,50 eur
 2. pre právnickú osobu                                                                                                                                                  100,00 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby                                                                20,00 eur

 

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky:

 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie

a) na stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane          33,00 eur

za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru                                                                                            20,00 eur

 1. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane          750,00 eur

za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru                                                                                          250,00 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty)

s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane                                                               23,00 eur

za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru                                                                                              20,00 eur

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

 1. rodinný dom                                                                                                                                                                              100,00 eur
 2. bytový dom                                                                                                                                                                                750,00 eur
 3. stavba na individuálnu rekreáciu                                                                                                                                         100,00 eur

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť           30,00 eur

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                                                           30,00 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením                             20,00 eur

g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých začatých 100 m                                         10,00 eur

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu

rekreáciu (podzemné objekty, napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu            50,00 eur

i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením

s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane                                                             1000,00 eur

za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru                                                                                          300,00 eur

j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie                             50,00 eur

 

Oslobodenie:

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky:

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok.
 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 5. Ak pri zmene stavby pred dokončením nedochádza k zmene rozmerov stavby, vyberie sa základná sadzba pre daný typ stavby.
 6. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie stavebného povolenia 66 eur.

 

 

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre PO                                                                            100,00 eur

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre PO                                                                                                                   30,00 eur

c) Ohlásenie drobnej stavby, stav. úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekom. zariadení       10,00 eur

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia

telekomunikačného zariadenia                                                                                                                                     80,00 eur

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby                          10,00 eur

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe                                                                    30,00 eur

 

Oslobodenie:

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného                  trojnásobok sadzby

povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby                                                 ustanovenej v pol. 60

 

 

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stav. konaním o vydanie stav. povolenia podľa pol.60     30,00 eur
 2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené pre fyzickú osobu                         16,50 eur

a pre právnickú osobu                                                                                                                                                    200,00 eur

 1. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha do 15 m2 vrátane                      60,00 eur

od 15 m2 do 40 m2 vrátane                                                                                                                                              200,00 eur

nad 40 m2                                                                                                                                                              430,00 eur

 1. terénnych úprav                                                                                                                                                          16,50 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti                                                                                                                  100,00 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia                                                                                          20,00 eur

 

Oslobodenie:

 

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písm. a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zák. o živn. podnikaní.
 3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

 

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie

 1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa PD do 600 m3 vrátane pre fyzickú osobu            16,50 eur

a pre právnickú osobu                                                                                                                                                                50,00 eur

za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu                             10,00 eur

 1. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa PD do 3000 m3 vrátane                                                400,00 eur

za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru                                                                                          100,00 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane                                                                                                              23,00 eur
 2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane                                                                                                            33,00 eur
 3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane                                                                                                            66,00 eur

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu

 1. rodinný dom                                                                                                                                                                              50,00 eur
 2. bytový dom                                                                                                                                                                                400,00 eur
 3. stavba na individuálnu rekreáciu                                                                                                                                         50,00 eur

d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú

činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť                                                    15,00 eur

e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami                                                                                                           15,00 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)                                                                                                       15,00 eur

g) na líniové stavby za každých začatých 100 m                                                                                                                   10,00 eur

h) na ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby

na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu                                 30,00 eur

i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom

podľa PD do 3000 m3 vrátane                                                                                                                                                    500,00 eur

za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru                                                                                          150,00 eur

 

Oslobodenie:

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky:

 1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.
 2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby na účely vydania kolaudačného rozhodnutia.
 4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti SR v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 5. Ak sa na stavbu bytového domu poskytne úver alebo príspevok zo ŠFRB alebo iná dotácia zo štátneho rozpočtu, je poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia 100 eur.

 

 

 

 

VI. ČASŤ

DOPRAVA

 

 

Položka 63

a) Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu                                                6,50 eura

Splnomocnenie

Pri vydávaní VP vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva VP urýchlene do 2 pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa VP vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva VP alebo medzinárodný VP ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo VP alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom VP alebo medzinárodného VP alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý VP alebo medzinárodný VP vydal.

 

 

 

VIII. ČASŤ

FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ

 

 

Položka 140

 

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:       

 1. číselné lotérie                                                                                                                                                               331,50 eura
 2. okamžité lotérie                                                                                                                                                             331,50 eura
 3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj                                                                                                             1 500,00 eur
 4. charitatívne lotérie alebo stávkové hry (okrem kurzových stávok)                                                                      331,50 eura
 5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie                                                                         331,50 eura
 6. kurzové stávky                                                                                                                                                              3 319,00 eur
 7. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo

hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikač. zariadení a videohry     3 319,00 eur

 1. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode                                                                               3 319,00 eur

 

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa hazardnej hry pri

 1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom až piatom bode                                                                  200,00 eur
 2. hazardných hrách uvedených v písmene a) šiestom až desiatom bode                                                                       500,00 eur

 

d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja                                                                                                   16,50 eura

e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú,

poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu                                                                                                     16,50 eura

 

 

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie                                          6,50 eura

b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka           1,50 eura

 

 

X. ČASŤ

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

 

Položka 160

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)          

 1. FO                                                                                                                                                                                   10,00 eur
 2. PO alebo FO podnikateľ                                                                                                                                             100,00 eur

 

Oslobodenie:

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
 2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených

častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)

 

 

 

Vysvetlivky:

 

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v z.n.p.

12a) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v z.n.p.

13) § 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).

13a) § 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).

13b) § 39 zákona č. 343/2007 Z. z.

15) § 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

16) § 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.

36p) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p.

37) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p., zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p., zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p., zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.