Úradná tabuľa

     Zverejnil sa návrh nového Všeobecne záväzného nariadenia obce Prenčov, nájdete ho tu: NÁVRH VZN č. 5-2017 elektronická komunikácia obce

     Bola zverejnená verejná vyhláška Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie – ROZHODNUTIE – súhlas na poškodzovanie a ničenie biotopov v súvislosti s plánovanou výstavbou „Vedenie 2 x 400 kV Horná Ždaňa – lokalita Oslavy“. Vzhľadom na rozsah Verejnej vyhlášky je táto spolu s prílohou uložená k nahliadnutiu na obecnom úrade v Prenčove každý pracovný deň podľa úradných hodín.

     Životná poisťovňa Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa) zverejňuje informáciu o konkurze poisťovne: RapidLife-letak-A4

     Obec Prenčov vyhlásila výberové konanie na pracovnú pozíciu odborného pracovníka komunitného centra Prenčov, všetky podrobnosti sú uvedené v priloženom ozname o výberovom konaní: Oznam_o_Vk Prenčov_OPKC – SEPTEMBER 2017

Oznam o utvorení VOLEBNÝCH OKRSKOV a určenie VOLEBNEJ MIESTNOSTI nájedete tu: Volebné okrsky a volebné miestnosti v obci Prenčov

 

Oznam o elektronickej adrese – Voľby do orgánov samosprávnych krajov : elektronická adresa