VYHLÁSENIE VEREJNEJ PONUKY

V Y H L Á S E N I E   V E R E J N E J   P O N U K Y

NA PRIAMY PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

MAJETKU OBCE PRENČOV

Obec Prenčov

so sídlom 969 73  Prenčov č. 300

v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.

a na základe výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov nájomcom zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory

 

PREDMET NÁJMU:

     Priestory v objekte Kultúrny dom v obci Prenčov za účelom prevádzkovania kaviarne/cukrárne v celkovej výmere 160,755 m2, z toho:

Vestibul:                                124,950 m2

Bufet:                                         6,750 m2

Sociálne zariadenia:               26,880 m2

Sklad:                                       2,175 m2

ÚČEL VYUŽITIA:

     Kaviareň / cukráreň

DOBA NÁJMU:

     Doba určitá – 36 mesiacov

MINIMÁLNA VÝŠKA NÁJMU:

414 € / mesiac

Ročný nájom: 16,10 €/m2; 55 % zo zálohovej platby za elektrickú energiu t.j. 100,00 €/mesiac; náklady na teplo 90,00 €/mesiac; náklady na vodné a stočné 8,00 €/mesiac

PODMIENKY NA UŽÍVANIE PRIESTOROV:

 • Prevádzka sa nachádza v objekte Kultúrneho domu. Nájomca musí strpieť organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v tomto objekte.
 • V prípade, že sa nájomca nebude podieľať na organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí musí v čase ich konania prevádzku uzatvoriť.
 • Bufet musí byť mimo času otváracích hodín zabezpečený tak, aby objekt mohol byť prístupný verejnosti. Prenajímateľ nezodpovedá za vzniknuté škody a straty na majetku nájomcu.
 • V celom objekte dodržiavať zákaz fajčenia.
 • Prenajaté priestory ako ja priestranstvo pred nimi denne udržiavať v čistote.
 • Zvlášť dbať na dodržiavanie hygienických zásad v sociálnych zariadeniach.
 • V prípade poškodenia alebo zničenia prenajatých zariadení spôsobené nedbalosťou nájomcu alebo jeho návštevníkov tieto škody v plnom rozsahu odstráni nájomca do 3 pracovných dní na vlastné náklady.
 • Dodržiavať otváracie hodiny.
 • Dodržiavať primeranú hlasitosť hudobnej produkcie.
 • Zariadiť priestory objektu aj priestranstvo pred ním novým vhodným nábytkom, ktoré musí vopred schváliť prenajímateľ.

DORUČOVANIE  PONÚK:

 Lehota na doručenie ponúk:             21. september 2017 do 18.00 hod.

Miesto doručenia:                                 kancelária Obecného úradu v Prenčove

Spôsob doručenia:                                zalepená obálka s označením:

                                                                   „Cenová ponuka – neotvárať“ a uvedením odosielateľa.

Vyhodnotenie:                                       21. september 2017 o 18.00 hod.

                                                                   kancelária starostky obce Prenčov

Kritérium vyhodnotenia:                   60% cena za prenájom

                                                                   40% podnikateľský zámer

NÁLEŽITOSTI PONUKY:

 • Identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko / obchodné meno, IČO, adresa / sídlo firmy, telefonický kontakt, e-mail)
 • Aktuálny doklad zo živnostenského resp. obchodného registra (fotokópia / z internetu) (v prípade začínajúceho podnikateľa doložiť najneskôr v deň podpisu zmluvy)
 • Predmet a účel nájmu – podnikateľský zámer
 • Cenová ponuka (nesmie byť nižšia ako minimálna výška nájmu)
 • Vyhlásenie v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

     Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytované záujemcom osobne pracovníčkou obce Prenčov – Bc. Dominika Ečeková, telefonicky na čísle 0911 482 204 alebo e-mailom ecekova.ocu@prencov.sk.

     Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti budú vylúčené z procesu hodnotenia.

     Obec Prenčov si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

 

PREDPOKLADANÝ  ZAČIATOK  NÁJMU:           najneskôr 1. december 2017

V Prenčove, 05. september 2017

                                                                         Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce

VZOR

Vyhlásenie v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

meno a priezvisko, adresa/obchodný názov, sídlo, kontakt

S Ú H L A S   D O T K N U T E J   O S O B Y

     Dolu podpísaný doplniť ako záujemca o prenájom priestorov v Kultúrnom dome v obci Prenčov týmto

d á v a m   s ú h l a s

podľa §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov obci Prenčov so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v cenovej ponuke a jej prílohách za účelom prenájmu priestorov v Kultúrnom dome v obci Prenčov. 

Účelom poskytnutia súhlasu je posudzovanie, spracovanie a uchovanie cenovej ponuky na prenájom priestorov.

Súhlas platí do roku 31. 12. 2023.

Práva osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje sú upravené v §28 a násl. zákona č. 122/2013 Z. z.

V Prenčove, dňa …………………

                                                                                               ……………………………………………

                                                                                                               podpis